x

Woh­nungs­sa­nie­run­gen

Bei­spiel­woh­nung A (Alt­bau, Erst­be­zug)

 • 190,17 m²
 • Aus­stat­tungs­ka­te­go­rie A
 • Wohn­kü­che
 • Wohn­zim­mer
 • 4 wei­te­re Zim­mer
 • 3 Bä­der
 • 3 WCs (ei­nes da­von in Bad 1)
 • Vor­zim­mer mit Gang
 • 1 wei­te­rer Gang
 • Gas­eta­gen­hei­zung
 • Par­kett­bö­den in al­len Zim­mern
 • Flie­sen­bö­den in al­len Sa­ni­tär­räu­men
 • Ge­trennt be­geh­bare Zim­mer (Aus­nah­me: Ka­bi­nett)
 • Kel­ler­ab­teil

Bei­spiel­woh­nung B (Alt­bau, Erst­be­zug)

 • 150,44 m²
 • Aus­stat­tungs­ka­te­go­rie A
 • Kü­che mit Flie­sen­bo­den
 • 5 ge­trennt be­geh­ba­re Zim­mer
 • Bad
 • 2 WCs
 • Vor­zim­mer mit Gang
 • Gas­eta­gen­hei­zung
 • Par­kett­bö­den in al­len Zim­mern
 • Flie­sen­bö­den in al­len Sa­ni­tär­räu­men
 • Bar­ri­e­re­frei
 • Kel­ler­ab­teil

Zu­sam­men­ge­leg­te Bei­spiel­woh­nung C (Alt­bau, Erst­be­zug)

 • 68,25 m²
 • Aus­stat­tungs­ka­te­go­rie A
 • 2 Zim­mer
 • Ka­bi­nett
 • Kü­che
 • Bad
 • WC
 • Vor­zim­mer
 • Gas­eta­gen­hei­zung
 • Par­kett­bö­den in bei­den Zim­mern und im Ka­bi­nett
 • Flie­sen­bö­den in al­len an­de­ren Räu­men
 • Kel­ler­ab­teil

Beis­piel­woh­nung D (Alt­bau, Erst­be­zug)

 • 57,76 m²
 • Aus­stat­tungs­ka­te­go­rie A
 • 2 Zim­mer
 • Kü­che
 • Bad
 • WC
 • Vor­zim­mer
 • Gas­eta­gen­hei­zung
 • Par­kett­bö­den in bei­den Zim­mern und im Vor­zim­mer
 • Flie­sen­bö­den in al­len an­de­ren Räu­men
 • Kel­ler­ab­teil